หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

มีจำนวนเนื้อหาตลอดหลักสูตร 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ กฎหมายดิจิทัล

ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 2 หลักสูตรคือ

1) หลักสูตรปกติ (Standard Program)

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง สำหรับการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มวัยของประชาชนไทย

2) หลักสูตรพิเศษ (Special Program)

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง สำ

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

หลักสูตรปกติ (Standard Program)

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

หลักสูตรพิเศษ (Special Program)