ค่ายเครือข่ายเยาวชนดิจิทัล (DiCY Digital Galaxy CAMP)

ค่ายเครือข่ายเยาวชนดิจิทัลที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทย จำนวน 800 คน ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจดิจิทัล ในการใช้สื่อและดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยเยาวชนจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การคิด วิเคราะห์ แยกแยะสื่อสารสนสนเทศ (Media and Information Literacy) การป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Stop Cyber bullying) การใช้เครื่องมือในชีวิตประจำวันบนคลาวด์ (Cloud Service) และการฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นเยาวชนนักพัฒนาโปรแกรม (Hour of Code) รวมทั้งผนวกกิจกรรมสร้างสุขภาพและความสัมพันธ์กันในกลุ่มเยาวชน ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่รู้และตระหนักคิดในการใช้ดิจิทัล ให้เยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ในอนาคต