Digital Literacy for Digital Citizen to Digital Economy (Digital3 Seminar)

สัมมนา “เผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์” กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปี 2560

 

จัดกิจกรรมสัมมนา 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy)

หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

แนวทางการผนวกหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลกับกระบวนการศึกษาของประเทศไทยแบบบูรณาการ (Digital Literacy Roadmap)

เสวนาการขับเคลื่อนประชาชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

เสวนาการมีส่วนรวมของ Alpha Generation ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่ Digital Citizenship เพื่อขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล Thailand 4.0

สถานที่จัดกิจกรรมสัมมนา

ภาคเหนือ

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาคใต้

โรงแรม บุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาคใต้

โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นโยบายดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

Project Summary

Digital Literacy Roadmap