พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)

ประชาชนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งรับสารอย่างมีมารยาท การเข้าใจและเคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต (Safe Internet) ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย (Privacy & Security) การสื่อสารและความสัมพันธ์ (Commination & Relationship) การกลั่นแกล้งกันบนโลกอินเทอร์เน็ต (Cyberbullying) รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint) การแสดงอัตลักษณ์และตัวตน (Self-Image & Identity) การู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร (Information Literacy) และ ความเข้าใจลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นต้น

Digital Literacy for Digital Citizen