ค่ายเครือข่ายเยาวชนดิจิทัล (DiCY 2 Day Pass CAMP)

ค่ายเครือข่ายเยาวชนดิจิทัลที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทย จำนวน 1,600คน ระยะเวลา 2 วัน ไม่ค้างคืน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจดิจิทัล ในการใช้สื่อและดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยเยาวชนจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ เช่น อินโฟกราฟิก (Infographic) , สร้างเอกสารนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ จาก Microsoft Sway เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่รู้และตระหนักคิดในการใช้ดิจิทัล อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรม เพื่อสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ในอนาคต