อบรมเครือข่ายครูดิจิทัลแกนนำ (DiCY Teacher) Digital Legacy Thailand

การดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับครู บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนไทยได้ ด้วยเนื้อหา หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิรซ และ กฎหมายดิจิทัล พร้อมเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพครูที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยดำเนินการอบรมครูดิจิทัลแกนนำ จำนวน 400 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมุ่งเป้าหมายในการเป็นตัวแทนการขยายผลสู่ภาคประชาชนไทย จำนวน 40,000 คน เพื่อขับเคลื่อนภาคประชาชนไทยให้เป็นพลเมืองดิจิทัล(Digital Citizenship) ในกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้ การศึกษา อุตสาหกรรม ผู้พิทักสันติราช องค์กรส่วนท้องถิ่น ศาสนา และ กลุ่มเฉพาะเจาะจง

กำหนดการอบรมเครือข่ายครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

จัดอบรม 1-3 เดือนกรกฎาคม 2559 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 

ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ 

จัดอบรม 1-3 เดือนกรกฎาคม 2559 ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย 

ครั้งที่ 3 ภาคใต้ 

จัดอบรม 27-29 เดือนกรกฎาคม 2559 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดอบรม 28-30 เดือนกรกฎาคม 2559 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม จ.ร้อยเอ็ด 

ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดอบรม 4-6 เดือนสิงหาคม 2559 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 

ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ 

จัดอบรม 5-7 เดือนสิงหาคม 2559 หอประชุมอาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 

ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดอบรม 19-21 เดือนสิงหาคม 2559 โรงแรมเดอะกลาเซีย จ.ขอนแก่น 

ครั้งที่ 8 ภาคกลาง 

จัดอบรม 24-26 เดือนสิงหาคม 2559 โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

ครั้งที่ 9 ภาคใต้ 

จัดอบรม 29-41 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย  

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 3 ภาคใต้

โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม จ.ร้อยเอ็ด 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 6 ภาคเหนือ

หอประชุมอาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่  

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมเดอะกลาเซีย จ.ขอนแก่น 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 8 ภาคกลาง

โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมครูดิจิทัลแกนนำ

ครั้งที่ 9 ภาคใต้

ห้องประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช